Master of Engineering Program in Water Resources Engineering Faculty of Engineering Kasetsart University  
หน้าแรก เกี่ยวกับโครงการ หลักสูตร บุคลากร นิสิตเก่าและปัจจุบัน ผลงานวิจัยนิสิต กิจกรรม สิ่งสนับสนุนการเรียน Contact Us English Info.  
โครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศโลกได้ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยและทั่วโลก ช่วงระยะที่ผ่านมาประเทศไทยได้เผชิญกับปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลให้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำมีความซับซ้อนและยุ่งยากมากยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องมีวิศวกรและผู้บริหารระดับสูงด้านวิศวกรรมทรัพยากรน้ำในภาครัฐและเอกชนเพื่อจัดการและแก้ไขปัญหาวิกฤตที่เกิดขึ้น

ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ เล็งเห็นความสำคัญจึงได้พัฒนาหลักสูตรใหม่เพื่อพัฒนา ในการผลิตบุคลากรระดับสูง โดยเฉพาะวิศวกรด้านวิศวกรรมทรัพยากรน้ำที่ปฏิบัติงานในภาคเอกชนและราชการ โดยใช้เวลาศึกษานอกเวลางาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 รุ่น 27 โครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ สอบสัมภาษณ์ ในวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561
เปิดรับสมัครนิสิต ภาคต้น 2561 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วิศวกรรมศาสตร์ มก. 2560
ข่าวทั้งหมดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560
17 และ 24 พฤศจิกายน 2560
งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 (รศ.ชัยวัฒน์ ขยันการนาวี)
28 กันยายน 2560
กิจกรรมทั้งหมด
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสาตร์
เว็บลงทะเบียนเรียน
บัณฑิตวิทยาลัย
สำนักทะเบียนและประมวลผล
สำนักบริการคอมพิวเตอร์
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สำนักหอสมุด มก.
ศูนย์ทดสอบภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มก.
อักขราวิสุทธิ์
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
ขอ Account Nontri
  2016 © Tera Development and Consultant Co.,Ltd. ALL Rights Reserved. Master of Engineering Program in Water Resources Engineering