Master of Engineering Program in Water Resources Engineering Faculty of Engineering Kasetsart University  
หน้าแรก เกี่ยวกับโครงการ หลักสูตร บุคลากร นิสิตเก่าและปัจจุบัน ผลงานวิจัยนิสิต กิจกรรม สิ่งสนับสนุนการเรียน Contact Us English Info.  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบสุดท้าย) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ 3) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2564
ใบคำร้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เลื่อนรับปริญญา/ขอแต่งกายด้วยชุดปกติขาว ปีพ.ศ. 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 2563 (รอบ 3)
ตารางสอน ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบ สุดท้าย)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 2563 (รอบ 2) เปิดรับนิสิตปริญญาโท ปีการศึกษา 2563 (รอบสุดท้าย)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบ 2) เปิดรับนิสิตปริญญาโท ปีการศึกษา 2563 (รอบ 2)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 2563 (รอบแรก) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2563
เปิดรับนิสิตปริญญาโท ปีการศึกษา 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562 (รอบสอง)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบสอง) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562 (รอบแรก)
เปิดรับนิสิตปริญญาโท ปีการศึกษา 2562 (รอบ2) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2562
เปิดรับนิสิตปริญญาโท ปีการศึกษา 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 รุ่น 27 โครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ สอบสัมภาษณ์ ในวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561 เปิดรับสมัครนิสิต ภาคต้น 2561
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วิศวกรรมศาสตร์ มก. 2560 การพิมพ์วิทยานิพนธ์ผ่านระบบไอทีสิส (iThesis) ปีการศึกษา 2560
งานประชุมวิชาการ ประจำปี ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย การส่งโครงการวิทยานิพนธ์ การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และการคืนสถานภาพนิสิต สำหรับปริญญาโท ภาคต้น ปีการศึกษา 2558
กำนดการชำระเงิน และ ขั้นตอนในการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 สำหรับนิสิต รหัส 56 / 57 / 58 / 59 / 60 การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 44 และการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษานานาชาติครั้งที่ 7
การรายงานตัวกับบัณฑิตวิทยาลัย / ทำบัตรประจำตัวนิสิต สำหรับนิสิตใหม่ โครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ รุ่นที่ 26 ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ในวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 – 10.30 น. นิสิตใหม่ ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 กรอกข้อมูลประวัตินิสิตใหม่ผ่านทาง Internet ระหว่างวันที่ 18-24 พฤษภาคม 2560
ขอเชิญสมัครทุน JICA (Japan International Cooperation Agency) Innovative Asia Scholarship (September 2017 Enrollment) โครงการอบรม การทำวิทยานิพนธ์ผ่านระบบ iThesis สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษาโครงการภาคพิเศษ ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2560
การส่งเอกสารเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบก่อนสำเร็จการศึกษา ขอเชิญเข้าร่วม “โครงการอบรมการพิมพ์วิทยานิพนธ์” ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 26 ศูนย์ทดสอบทางภาษา เปิดรับสมัครทดสอบ
งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2560 เปิดรับสมัคร นิสิตปริญญาโท ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2560
ปฏิทินการศึกษาการชำระเงิน โครงการภาคพิเศษ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 คัดเลือกภาคเอกชนจัดงานบัณฑิต ม.เกษตรศาสตร์
Open House at KU Library ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 13 (8-9 ธันวาคม 2559)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 (31ม.ค.60 - 3ก.พ.60) ประกาศ รายชื่อและหมายเลขมหาบัณฑิต (วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ) ผู้มีสิทธิเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2559
ประกาศ กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2559 ประกาศ รับสมัครนิสิตป.ตรี-โท-เอก โครงการฯจัดสอบ TOEIC ภาคต้น ปีการศึกษา 59 (จัดสอบวันที่ 10-11 ม.ค. 60)
กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสาตร์
เว็บลงทะเบียนเรียน
บัณฑิตวิทยาลัย
สำนักทะเบียนและประมวลผล
สำนักบริการคอมพิวเตอร์
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สำนักหอสมุด มก.
ศูนย์ทดสอบภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มก.
อักขราวิสุทธิ์
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
ขอ Account Nontri
  2016 © Tera Development and Consultant Co.,Ltd. ALL Rights Reserved. Master of Engineering Program in Water Resources Engineering