Master of Engineering Program in Water Resources Engineering Faculty of Engineering Kasetsart University  
หน้าแรก เกี่ยวกับโครงการ หลักสูตร บุคลากร นิสิตเก่าและปัจจุบัน ผลงานวิจัยนิสิต กิจกรรม สิ่งสนับสนุนการเรียน Contact Us English Info.  

โครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ

การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศโลกได้ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยและทั่วโลก ช่วงระยะที่ผ่านมาประเทศไทยได้เผชิญกับปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลให้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำมีความซับซ้อนและยุ่งยากมากยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องมีวิศวกรและผู้บริหารระดับสูงด้านวิศวกรรมทรัพยากรน้ำในภาครัฐและเอกชนเพื่อจัดการและแก้ไขปัญหาวิกฤตที่เกิดขึ้น

ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ เล็งเห็นความสำคัญจึงได้พัฒนาหลักสูตรใหม่เพื่อพัฒนา ในการผลิตบุคลากรระดับสูง โดยเฉพาะวิศวกรด้านวิศวกรรมทรัพยากรน้ำที่ปฏิบัติงานในภาคเอกชนและราชการ โดยใช้เวลาศึกษานอกเวลางาน

เป้าประสงค์

 1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่มีความรู้และความสามารถ ในด้านวิศวกรรมทรัพยากรน้ำที่แข็งแกร่งเพื่อพร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนา แก้ไขปัญหาวิกฤตน้ำ และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ
 2. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ทำงานในภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านทรัพยากรน้ำ แต่ขาดความรู้พื้นฐานในด้านดังกล่าว ได้มีโอกาสศึกษาเพิ่มพูนความรู้นอกเวลางาน ในวันเสาร์-อาทิตย์
 3. เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

แผนการศึกษา

โครงการปริญญาโทภาคพิเศษ สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ เป็นโครงการสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ และวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ โดยเรียนรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต แบ่งเป็น

หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 ลงทะเบียนจำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต แบ่งเป็น

สัมมนา 2 หน่วยกิต วิชาเอกบังคับ 4 หน่วยกิต วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต และ วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

โดยมีการศึกษาดูงานภาคสนามในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ

การเรียนการสอนทำการสอนนอกเวลาราชการในวันหยุดสุดสัปดาห์ (เสาร์-อาทิตย์)

ตัวอย่างรายวิชาที่เปิดสอน

 • ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
 • วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
 • การจัดการระบบจ่ายน้ำประปา
 • ชลศาสตร์ประยุกต์
 • อุทกวิทยาขั้นสูง
 • การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในทางชลศาสตร์
 • การหาค่าเหมาะที่สุดสำหรับวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
 • ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
 • การศึกษาความเหมาะสมสำหรับโครงการทรัพยากรน้ำ
 • การจัดการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
 • การจัดการน้ำท่วม
 • เศรษฐศาสตร์ด้านการจัดการน้ำ
 • การออกแบบระบบสำหรับการพัฒนาแหล่งน้ำ
 • การจัดการพื้นที่ชายฝั่ง
 • การศึกษาภาคสนามทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
 • ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำ
 • การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการน้ำ
 • การดำเนินงานทรัพยากรน้ำและการบำรุงรักษา
 • การจัดการระบบประปา
 • การจัดการอ่างเก็บน้ำ
 • การจัดการภัยแล้ง
 • การจัดการคุณภาพน้ำผิวดิน
 • การจัดการระบบชลประทาน
 • การบริหารความเสี่ยงด้านทรัพยากรน้ำ
 • เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
 • การจัดการคุณภาพน้ำขั้นสูง
 • การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยง
 • ปัญหาพิเศษ
 • สัมมนา

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสาตร์
เว็บลงทะเบียนเรียน
บัณฑิตวิทยาลัย
สำนักทะเบียนและประมวลผล
สำนักบริการคอมพิวเตอร์
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สำนักหอสมุด มก.
ศูนย์ทดสอบภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มก.
อักขราวิสุทธิ์
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
ขอ Account Nontri
  2016 © Tera Development and Consultant Co.,Ltd. ALL Rights Reserved. Master of Engineering Program in Water Resources Engineering