Master of Engineering Program in Water Resources Engineering Faculty of Engineering Kasetsart University  
หน้าแรก เกี่ยวกับโครงการ หลักสูตร บุคลากร นิสิตเก่าและปัจจุบัน ผลงานวิจัยนิสิต กิจกรรม สิ่งสนับสนุนการเรียน Contact Us English Info.  

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2563
19,25 เมษายน 2565
วิชา สัมมนา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564
สิงหาคม - พฤศจิกายน 2564
โครงการนำเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 เทอม 1 (ประจำปี 2564)
30 ตุลาคม 2564
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2562
13 ตุลาคม 2562
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2561
25 ตุลาคม 2561
โครงการสัมมนาวิชาการและศึกษาดูงานระดับบัณฑิตศึกษา นิสิตปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ณ จังหวัดเชียงใหม่ – เชียงราย
22 - 26 พฤษภาคม 2561
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560
17 และ 24 พฤศจิกายน 2560
งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 (รศ.ชัยวัฒน์ ขยันการนาวี)
28 กันยายน 2560
โครงการสัมมนาวิชาการและศึกษาดูงานระดับบัณฑิตศึกษา นิสิตปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ณ ประเทศเกาหลีใต้
9-13 พฤษภาคม 2560
ทำบุญปีใหม่ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
18 มกราคม 2560
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559
วันที่ 24 ตุลาคม 2559
ซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2559
17 ตุลาคม 2559
งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 (คุณพสุ สังขมณี)
วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2559
โครงการสัมมนาวิชาการและศึกษาดูงานระดับบัณฑิตศึกษา นิสิตปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2559
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2558
วันที่ 6 -10 มกราคม 2558
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2557
วันที่ 1 - 5 ตุลาคม 2557
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2556
วันที่ 1-5 สิงหาคม 2556
โครงการสัมมนาวิชาการและศึกษาดูงานระดับบัณฑิตศึกษา นิสิตปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ณ จังหวัดน่าน และสปป.ลาว
ระหว่างวันที่ 19 – 24 พฤษภาคม 2558
โครงการสัมมนาวิชาการและศึกษาดูงานระดับบัณฑิตศึกษา นิสิตปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ณ อุดรธานี หนองคาย และสปป.ลาว
ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 4 เมษายน 2557
โครงการสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา นิสิตปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ระหว่างวันที่ 14 – 16 มิถุนายน 2555
โครงการสัมมนาวิชาการและศึกษาดูงานระดับบัณฑิตศึกษา นิสิตปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ณ จังหวัดอุดรธานี หนองคาย และนครเวียงจันทน์
ระหว่างวันที่ 25 – 30 กันยายน 2555

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสาตร์
เว็บลงทะเบียนเรียน
บัณฑิตวิทยาลัย
สำนักทะเบียนและประมวลผล
สำนักบริการคอมพิวเตอร์
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สำนักหอสมุด มก.
ศูนย์ทดสอบภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มก.
อักขราวิสุทธิ์
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
ขอ Account Nontri
  2016 © Tera Development and Consultant Co.,Ltd. ALL Rights Reserved. Master of Engineering Program in Water Resources Engineering