Master of Engineering Program in Water Resources Engineering Faculty of Engineering Kasetsart University  
หน้าแรก เกี่ยวกับโครงการ หลักสูตร บุคลากร นิสิตเก่าและปัจจุบัน งานวิจัย กิจกรรม สิ่งสนับสนุนการเรียน Contact Us English Info.  
โครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศโลกได้ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยและทั่วโลก ช่วงระยะที่ผ่านมาประเทศไทยได้เผชิญกับปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลให้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำมีความซับซ้อนและยุ่งยากมากยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องมีวิศวกรและผู้บริหารระดับสูงด้านวิศวกรรมทรัพยากรน้ำในภาครัฐและเอกชนเพื่อจัดการและแก้ไขปัญหาวิกฤตที่เกิดขึ้น

ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ เล็งเห็นความสำคัญจึงได้พัฒนาหลักสูตรใหม่เพื่อพัฒนา ในการผลิตบุคลากรระดับสูง โดยเฉพาะวิศวกรด้านวิศวกรรมทรัพยากรน้ำที่ปฏิบัติงานในภาคเอกชนและราชการ โดยใช้เวลาศึกษานอกเวลางาน
การพิมพ์วิทยานิพนธ์ผ่านระบบไอทีสิส (iThesis) ปีการศึกษา 2560 งานประชุมวิชาการ ประจำปี
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย การส่งโครงการวิทยานิพนธ์ การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และการคืนสถานภาพนิสิต สำหรับปริญญาโท ภาคต้น ปีการศึกษา 2558 กำนดการชำระเงิน และ ขั้นตอนในการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 สำหรับนิสิต รหัส 56 / 57 / 58 / 59 / 60
ข่าวทั้งหมดโครงการสัมมนาวิชาการและศึกษาดูงานระดับบัณฑิตศึกษา นิสิตปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ณ ประเทศเกาหลีใต้
9-13 พฤษภาคม 2560
ทำบุญปีใหม่ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
18 มกราคม 2560
กิจกรรมทั้งหมด
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เว็บลงทะเบียนเรียน
บัณฑิตวิทยาลัย
สำนักทะเบียนและประมวลผล
สำนักบริการคอมพิวเตอร์
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สำนักหอสมุด มก.
ศูนย์ทดสอบภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มก.
อักขราวิสุทธิ์
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
ขอ Account Nontri
  2016 © Tera Development and Consultant Co.,Ltd. ALL Rights Reserved. Master of Engineering Program in Water Resources Engineering