Master of Engineering Program in Water Resources Engineering Faculty of Engineering Kasetsart University  
หน้าแรก เกี่ยวกับโครงการ หลักสูตร บุคลากร นิสิตเก่าและปัจจุบัน ผลงานวิจัยนิสิต กิจกรรม สิ่งสนับสนุนการเรียน Contact Us English Info.  

โครงการนำเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 เทอม 1 (ประจำปี 2564)
30 ตุลาคม 2564
โครงการนำเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 เทอม 1 (ประจำปี 2564) นิสิตที่เข้าร่วม เป็นนิสิตที่เข้าศึกษา ในปีการศึกษา 2563 ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาในชั้นปีที่ 2 เทอม 1 โครงการนำเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ดำเนินการจัดทำขึ้นเพื่อให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ได้เตรียมความพร้อมก่อนการส่งโครงการวิทยานิพนธ์เข้าสู่ระบบ IThesis ของบัณฑิตวิทยาลัย โดยเล่มรายงานของนิสิตทุกท่านจะผ่านการตรวจประเมินด้วยโปรแกรม Turnitin ผ่านเกณฑ์ประเมิน ร้อยละ 20 และพิจารณาจากการนำเสนอผ่านช่องทางการประชุมออนไลน์ โดยมีอาจารย์ประจำภาควิชาฯ เข้าร่วมรับฟังและเมินผล ในวันที่ 30 ตุลาคม 2564

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสาตร์
เว็บลงทะเบียนเรียน
บัณฑิตวิทยาลัย
สำนักทะเบียนและประมวลผล
สำนักบริการคอมพิวเตอร์
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สำนักหอสมุด มก.
ศูนย์ทดสอบภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มก.
อักขราวิสุทธิ์
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
ขอ Account Nontri
  2016 © Tera Development and Consultant Co.,Ltd. ALL Rights Reserved. Master of Engineering Program in Water Resources Engineering